top of page

גולש/ת יקר/ה

אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר (להלן "האתר"). השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת.
לורן לי בע"מ ("החברה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו.
מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה על -ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על -ידה בעת השימוש באתר.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לנשים ולגברים כאחד השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על- ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת הנתונים שתמסור ואשר יאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע שלנו ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתרהמידע נאסף מידע אישי – אנו מגבילים את בקשותינו לקבלת מידע אישי בסיסי בלבד, כגון: שם מלא (פרטי ומשפחה), מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוניאנו מגבילים את איסוף המידע האישי למידע שאנו מאמינים כמינימלי ביותר על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באתר או באמצעותומידע אישי מזוההנתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי החברה המנוהלים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאחד השירותים המוצעים באתר או כל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטייך לצורך מתן השירות. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע.

שמירת המידע
המידע שתמסור בעת שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגר מידע המנוהל על פי דין והשימוש בהם יעשה לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק מידע בלתי מזוהה בעת גלישתך באתר, עשוי להישמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך ביקורך, משך הביקור, באילו עמודים ביקרת באתר וסוג הדפדפן בו נעשה שימושבעת השימוש באתר, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקים, המיישמים את ביצוע הפעולה, ולצדדים שלישיים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא בזה. הצדדים השלישיים הללו, עשויים לקבלת מידע אודותך, לרבות כתובת ה- IP ממנה הנך מתחבר לאתר כמו כן, תשומת ליבך כי ייתכן שחלק מהמוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומות המוצגים באתר מנוהלים על-ידי שותפיה המסחריים של החברה. בנסיבות אלה, השירותים כאמור פועלים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה, ולכן עשיית שימוש בהם עשויה לשמור מידע אישי שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, וזאת בכפוף למדיניות הפרטיות של אותם גורמים, ככל שקיימת, ולא למדיניות הפרטיות של החברה. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותם גורמיםמסירת מידע
מעבר לאמור ליעל החברה מיוזמתה לא תעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, שאינם ספקי שירותים של החברה במסגרת פעילותה, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, במקרים הבאים 1) שהדבר יידרש על פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת 2) במקרה של מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו /או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
3) בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לחברה ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/ או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי 4) או במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיהCookies
האתר עושה שימוש ב- Cookies באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות ה-Cookies ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או באתרים אחריםה- Cookiesהן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק עוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת השיטוט באתר.
כמו כן, לעיתים העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר בעמודים הרלוונטיים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים.
המידע שבקבציי עוגיות מוצפן. החברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את העוגיות ממחשבך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר של החברה והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיךחופש בחירה ואפשרויות דיוור אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר אבטחה החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה סבירים ומקובלים ביחס לפעולות על מנת לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם זכותך לעיין במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות שליחת הודעה לכתובת דוא"ל: sales@lorenleedesign.comככל שהנך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו משימוש באתר, על- ידי כל גורם , תוכל לפנות לחברה באופן האמור לעיל

bottom of page